Halászi Hagyományőrző Egyesület

Egyesületünk 1990 okt. 28-án alakult azzal a céllal, hogy a nagy múltú – évszázadokon át mezővárosi rangot és kiváltságokat bíró – községünk már-már veszendőbe menő részben megmentett értékeit megóvjuk, tovább őrizzük, ápoljuk.
Az Alapszabályban megfogalmazott cél: „ A község vallási, világi, néphagyományi értékeinek gyűjtése, őrzése, felújítása, a mindennapi életbe való beillesztése az egyesület jelszava értelmében: Csak értékes múltra építhet a jelen értékesebb jövőt.”
A tizenöt alapító tag addig főleg egyénileg munkálkodott az értékek mentésén.
Az első tagtoborzó gyűlésen 45 új tag lépett be az egyesületbe.
A tagok száma jelenleg:  116 fő.
A gazdag történelmi múlt, néphagyományok, szokások és a valamikori pezsgő falusi kulturális élet máig ható emlékeiből merítve kezdtük meg tevékenységünket.
Az egyesület működése szakmai alapon történik a szakosztályokban és az azokhoz tartozó szakcsoportokban. A szakosztályok feladatokra szerveződtek, a szakcsoportok hajtják végre a feladatokat.
A munkát összehangoltan a taggyűlés által összeállított, jóváhagyott éves terv szerint végezzük.


Szakcsoportok

Hagyományőrző művészeti csoportok:

Úgó néptánccsoport -  Halásziban elődeink idejében fellelhető nagyra becsült rét illetve legelő volt a mai Aranyosi vendéglő mögött. Korábban a szóban forgó réten, a víz utat tört magának és vízesésszerű képződményt alakított. Az állandóan fújó északi szél a vizet fújó, zubogó hangokkal ruházta fel, amelyet a község lakói elkereszteltek Úgónak, amelyről a nevét a tánccsoport kapta. 1992 óta működik, változó létszámmal, korosztályokkal. Jelenleg 9 középiskolás- és 9 általános iskoláskorú tagja van. Elsősorban helyi táncokat és tájjellegű táncokat tanulnak. Együttműködnek az idős egyesületi tagokkal, a farsangi táncházakban tőlük tanultak helyi táncokat. „Halászi lakodalom” önálló összeállítással sikeres hagyományőrző eredményt mutathatnak fel. A megye területén, több helyen, több néptáncos rendezvényen szerepeltek. A helyi rendezvények, ünnepek színvonalát emelik /Márc. 15, falunap, idősek napja, gyereknap/. Rendszeres résztvevői Zalakomárban a középkori mezővárosok találkozójának. A 2006 óta megrendezésre kerülő Bertóké Napok néptáncverseny házigazda szerepét látják el a többi egyesületi taggal együtt. A rendezvény főszervezője a Lajta Néptáncegyesület, kapcsolataik révén a rendezvény nemzetközi jellegűvé nőtte ki magát.

Népdalkör – Több éves gyűjtések, feldolgozások után 2003-ban alakult azért, hogy széles körben is megismerhessék népdalkincsünket. Elsősorban a halászi dalokat és a szigetközieket tanultuk meg, melyeket helyi rendezvényeken, a régiónkban, esetleg felkérésre hagyományőrző rendezvényeken adjuk elő. Részt vettünk a Középkori mezővárosok találkozóján Zalakomárban. Vezető szerepet vállalunk az egyesületen belül a korosztályok együttműködésében, a tudás átadásában. Közös műsort állítottunk össze a néptáncosokkal a helyi gyűjtésű katona-, népdalokból. Továbbiakban a gyűjtött anyagból közös dalos-táncos előadásokat tervezünk. Közösen alakítottuk az ádventi Betlehemes játékot is.
Az ún. „Bertóké napok” házgazda szerepét töltjük be a néptáncosokkal együtt.
Jelenlegi tagjaink: Babos József, Babos Józsefné, Bali Lászlóné, Darázs Jenőné, Galgóczy Imréné, Körtvélyesi István, Körtvélyesi Istvánné, Markó Antalné, Mayer Károlyné, Miksóné Kopf Tímea, Nagy Gáborné, Nagy Józsefné, Sántha Géza, Sántha Gézáné, Szombath Lajosné, Szűcs Árpádné, Szűcs Gézáné. Művészeti vezető: Kincses László nyugalmazott zenetanár.

Lovasbandérium-lovashagyományok -  A község történetének feldolgozása alapján már a halászbokrokba tömörült lakosok közül többen szállítási munkát végeztek, a krónika szerint a királyi udvar halszállítói voltak, majd Bécsbe és Budára szénát, gyümölcsöt szállítottak. Kitűntek vitézségükkel is. 1550-ben kelt oklevél a királyi elődökre és meglévő mezővárosi rangra hivatkozva adott privilégiumot, vásártartási jogot, vámmentességet.
A mezővárosi ranghoz hozzátartozott a lovasbandérium fenntartása, szükség esetén harcbavonulása. Mindezen előzményeken kívül a lótartás feltételeinek kedvezett a természeti környezet is és a nagy kiterjedésű, jó legelő területek. Teljesen a mezőgazdaságra való áttérés feltételei is adottak voltak a viszonylag nagy területű szántók által. A lótartás nemcsak a megélhetés feltételeit szolgálta, hanem a közösségi életben is nagy szerepet játszott. Évszázadokra visszanyúl a védőszent, Szent Márton tisztelete. A Középkorban Európa városaiban a szent tiszteletére lovas felvonulásokat tartottak. 1500-ból származó pecsétünkön a lovas ábrázolás látható.
A helyi lovasbandériumról fennmaradt emlék a korabeli feljegyzésből miszerint Kossuth Lajost kísérték ebben a régióban a toborzó útján. Továbbá az e századi szerepükről már többet tudunk. Püspököt fogadták, kísérték a bérmálások alkalmával, valamint ha a régi pap elment és az új megérkezett, akkor is megadták a díszkíséretet. Ezenkívül nemzeti ünnepek és különböző társadalmi rendezvények ünnepélyességét emelték részvételükkel. Fennmaradt fényképek, emlékezések tették lehetővé, hogy az újjászerveződés az elődök hagyományaira épüljön. A még élő volt bandérium tagok az akkor legényszervezet (KALOT) tagjai és az újonnan alakult bandérium tagok számára találkozót szerveztünk.
 Ilyen történeti emlékek alapján alakult ujjá a Lovasbandérium 1998-ban. Mosonmagyaróváron állandó szereplői a társadalmi ünnepeknek, eseményeknek (mint pl. Március 15-e ünnepély, Hősök napi megemlékezés, Ipartestületi évfordulók és a különböző fesztiválok megnyitóin díszfelvonulással szolgálnak. A helyi ünnepek színvonalát is emelik, a falu életében fontos szerepet betöltő Szent Márton napi hagyományos, díszes lovas felvonulást vezetik.
Kapcsolatot tartanak az ország több lovas hagyományok ápolóival, ilyen kapcsolat révén adtak díszfelvonulást Kőszegen a Jurasics napokon.

Marionett Bábcsoport

Az óvónőkből és óvodai dolgozókból álló csoport először 1986-ban állt össze, hogy Mikulás esten szórakoztassa a nagy számú gyereksereget. Összetartásuk, lelkesedésük biztatást adott arra, hogy ők legyenek megmentői a Méry tanító úr gazdag hagyatékának. 1987- ben átkerültek a marionett bábok, a kellékek, díszletek. Szabadidőt is feláldozó, családjuk segítséget is igénybe vevő rengeteg munkával mindent felújítottak és tanulták, gyakorolták a darabokat, meghívásoknak tettek eleget. 1992-től tartják a Bábos Napot Méry Vince emlékére. Kezdetektől nagyon jó kapcsolatot ápolnak a felvidéki községek bábosaival.

Legénycéh

A régi legényélet hagyományát követve alakították a búcsú megtartásában, lovashagyományok ápolásában aktív fiatalok. Közösségi élet szervezésében fontos szerepet vállalnak. Segítően viszonyulnak lakóhelyükhöz, a lakóssághoz. A nagy hóeséskor több helyre elmentek segíteni.Árvízvédelemben is kivették részüket.

Tagfelvétel:
Belépési nyilatkozat aláírásával és a Taggyűlés elfogadásával lép életbe. Éves tagdíj: 1200.,-Ft, diákoknak: 600.,-Ft. 2013 évtől 1500 Ft. Diákoknak maradt 600 Ft.

1 % felhasználása:

2009 évben átutalt 167.956.,-Ft-ból, működési kiadásokra: 15.706.,-Forintot, Kápolnák felújítására: 114.000.,-Forintot, Művészeti csoportjaink ruházatára: 38.250.,-Ft-ot fordítottunk.

Adószámunk: 18527098 - 1 - 08

Ezúton is köszönjük az 1 % felajánlását minden támogatónknak!

Támogatások:

A Lovasbandérium, a Néptánccsoport és a Népdalkör ruházata folyamatosan pótlást igényel.
Kezdettől pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatására.A néptáncos és lovas ruhákat nagy részét köszönhetjük az Alapnak.

NCA pályázaton elnyert: 123.050.,-Ft, ezen kiadásainkhoz nagy segítséget jelentett.

NCA pályázatból műszaki felszereléseket tudtunk beszerezni, amelyek feltétlen szükségesek a működéshez.

Kápolnák felújítása a Megyei Önkormányzattól, 130.000.,-Ft pályázati támogatást nyertünk. Három darab Fő út (Kossuth Lajos út) melletti építmények szépen felújítva a rendezett faluképhez nagyban hozzájárultak.

A helyi Önkormányzat évente lehetőséghez mért támogatása alapot és egyben elismerést is nyújt tevékenységünkhöz.

Megyei Önkormányzat a már hagyományossá vált Bertóké Napok néptánc-találkozót is támogatta.

A Lajta Néptánc egyesülettel közös rendezvény fő támogatója a Duna Takarékszövetkezet.

A régi iskola épületének közösségi célra való átadása után tényleges közösségi használat megvalósult pályázat segítségével és egyesületi tagok nem kevés társadalmi munkája által./Lsd.: Aktuális/

Darányi Ignác Terv - Közösségi Ház felújítása

2013-06-20- tól 2015-05-08-ig  Európai Únió és Magyarország kormánya támogatása:

11 899 770 Ft


További tevékenységeket, eseményeket az AKTUÁLIS rovatban örökítjük meg folyamatosan

Főbb változások: A törvényi szabályozás értelmében végrehajtottuk az Alapszabály módosítását. A Győri Törvényszék 2016 július 16-án jogerőre emelte a változások bejegyzéséről szóló Végzést.

A módosított Alapszabály szabályozza a tagsági viszonyt is, mely lehet a tag döntése szerint pártoló, vagy tiszteletbeli is. A tagdíj egységesen évi 1600 Ft

Az Elnökség tagjai: Süli Józsefné elnök.Darázs Jenőné titkár. Polreisz Imréné házi pénztár kezelésével megbízott elnökségi tag.

Megbízatásuk 2017 december 31-ig szól

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting